Informacje dotyczące danych osobowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW I UCZNIÓW

ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRAŃSZCZYKU

 

Zgodnie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), informujemy, że Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku (dalej zwana Szkołą, w której skład wchodzi Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Brańszczyku i Samorządowe Przedszkole „Krasnoludek” w Brańszczyku) jako Administrator Danych, przetwarza dane uczniów oraz rodziców uczniów w związku z procesem rekrutacyjnym ale również w toku całej edukacji świadczonej przez placówkę.

Niniejszym przekazujemy informację:

o Administratorze Danych

Administratorem Danych jest Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku

Dane kontaktowe:

Adres e-mail: r.chmurski@abi-warszawa.pl

Numer telefonu: 601 506 234

Adres korespondencyjny Grupa International Business Advisors, Warszawa

o Inspektorze Ochrony Danych

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku pełni wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD).

Z Inspektorem Ochrony Danych masz prawo kontaktować się w każdej sytuacji lub, gdy jakieś działanie związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych będzie budziło Twoje obawy, czy aby na pewno jest ono zgodne z przepisami prawa oraz czy przetwarzanie nie narusza Twoich praw i wolności. Najprostszym sposobem kontaktu będzie przesłanie zapytania na adres e-mail- r.chmurski@abi-warszawa.pl.

 

o źródle pozyskania danych osobowych

Dane osobowe uczniów oraz rodziców uczniów (rodziców/prawnych opiekunów, dalej: opiekunów), pozyskuje się bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem, że w przypadku danych osób niepełnoletnich, dane te pozyskiwane są od opiekunów, a które podawane są nam w związku ze złożeniem wniosku o przyjęcie ucznia do naszej szkoły lub wynikające ze świadczenia przez szkołę usług edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych czy pedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz wynikające z korespondencji w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym.

o celu przetwarzania danych osobowych uczniów i rodziców uczniów

Dane osobowe uczniów jak i opiekunów będą przetwarzane w celu:

 • rozpatrzenia wniosku (proces rekrutacji) o przyjęcie dziecka do Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynikającymi z Ustawy prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r.,
 • realizacji zadań ustawowych w zakresie świadczenia usług dydaktycznych, opiekuńczych
  i wychowawczych wynikających z Ustawy prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. oraz Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r.,
 • świadczenia odpłatnych usług dodatkowych na rzecz uczniów w związku z podpisaną umową np. żywienie,
 • wewnętrznych celów administracyjnych Szkoły, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego szkoły,
 • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz ochrony dla mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny), zgodnie z art. 108a Ustawy prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r.,
 • marketingu i promocji w/w szkoły; w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć
  i utrwalania pozytywnego wizerunku Szkoły, promowanie osiągnięć edukacyjnych, wychowawczych uczniów i współpracy z rodzicami.

 

o podstawach legalności przetwarzania wskazanych danych osobowych

Dane osobowe ucznia oraz opiekuna przetwarzamy na określonej przesłance legalności, w zakresie:

 • realizacji zadań wynikających z przepisów prawa na podstawie obowiązujących ustaw zgodnie z art. 6 ust.1 lit c) oraz art. 9 ust. 2 lit b) RODO,
 • zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • dochodzenia należności w uzasadnionych przypadkach na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  f) RODO,
 • zapewnienia przejrzystości w przypadkach wykrywania i zapobiegania nadużyć oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz mienia szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) RODO,
 • nauki prawidłowego kształtowania zachowań społecznych uczniów; Szkoła na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO będzie wykorzystywała dane identyfikacyjne takie jak imię i nazwisko oraz wizerunek ucznia bez zgody opiekuna; wykorzystywanie to będzie odbywać się w ramach lokalnej społeczności szkolnej, na tablicach informacyjnych, w gazetce szkolnej i innych, co ma umożliwić kształtowanie prawidłowych postaw relacji międzyludzkich,
 • w pozostałych przypadkach dane uczniów oraz opiekunów przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

o zakresie przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe uczniów oraz opiekunów w następującym zakresie:

Lp. Podmiot danych Kategorie danych
1 Dane ucznia
 • dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w sytuacji braku nadania numeru PESEL, seria i numer innego dokumentu tożsamości,
 • dane dotyczące potrzeb wychowawczo-edukacyjnych takich jak: opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych, informacje dotyczące sytuacji wychowawczych, stanu zdrowia, nawyków żywieniowych (dieta), a także inne dane istotne
  z punktu widzenia Szkoły oraz rodziców w celu właściwego zapewnienia potrzeb wychowawczo-edukacyjnych,
 • dane dotyczące przebiegu edukacji takich jak: oceny, zachowanie, frekwencja, plan zajęć, data rozpoczęcia i zakończenia nauki oraz data i przyczyna opuszczenia szkoły, a także inne informacje dotyczące postępów i problemów edukacyjnych, przyznanych nagród i kar, itp.,
 • dane dotyczące aktywności i wyników ucznia osiągniętych w konkursach, zawodach szkolnych
  i międzyszkolnych oraz innych wydarzeniach,
 • wizerunek ucznia, zarejestrowany przez system monitoringu oraz w wyniku prowadzonej dokumentacji fotograficznej i video ze szkolnych uroczystości, zawodów i innych wydarzeń organizowanych przez Szkołę.
2 Dane opiekunów ucznia
 • dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres zamieszkania (jeśli jest innych niż adres zamieszkania ucznia),
 • dane kontaktowe: numer telefonu i adres poczty elektronicznej (adres e-mail), adres do korespondencji,
 • inne dane wynikające ze składanych przez opiekunów w trakcie trwania nauki ucznia pism i wniosków w tym informacji o: wielodzietności, stanu zamożności
  i dochodach w przeliczeniu na osobę w rodzinie, itp..

 

 

o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe uczniów oraz opiekunów w związku z wykonywaniem przez Szkołę zadań wynikających z przepisów prawa i realizacji interesu publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom organizacyjnym w ramach sprawowania władzy przez jednostkę samorządu terytorialnego, innym organom uprawnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz organy administracji centralnej np. NIK, Urząd Skarbowy, ZUS, itp.

Dane osobowe mogą również zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym (dalej: dostawcom usług), których usługi wykonywane na rzecz Szkoły wiążą się z prawem dostępu do danych osobowych:

 • firmom utrzymującym i serwisującym Szkolne serwery informatyczne,
 • kancelarii prawnej, która wspiera Szkołę w obszarze działalności,
 • firmie obsługującej Szkołę w obszarze systemu IT, w tym firmie serwisującej urządzenia informatyczne,
 • kurierom i poczcie polskiej w związku z przesyłaną korespondencją.

Administrator Danych oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę w Państwach spoza obszaru EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 

o czasie przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe uczniów i opiekunów przechowywane są wyłącznie do osiągnięcia określonego celu, w tym:

 • dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym, przechowywane są przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
  i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem,
 • dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczeniem usługi edukacyjnej, pedagogicznej czy też opiekuńczo-wychowawczej oraz w związku z prowadzoną korespondencją przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa, które może być różne w zależności od podstawy prawnej obligującej Szkołę do przetwarzania określonych kategorii danych. Szczegółowe informacje dotyczące okresu archiwizowania określonych dokumentów można znaleźć w Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku,
 • dane osobowe, przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przetwarzane są do osiągnięcia wskazanego w zgodzie celu lub do czasu wycofania udzielonej zgody.

o prawach jakie przysługą osobie, której dane są przetwarzane

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. daje każdej osobie, której dane są przetwarzane szereg praw, o których warto wiedzieć:

 • Prawo do żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo skorzystania z prawa do bycia zapomnianym.
 • Prawo dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Informujemy, że każda osoba fizyczna ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w formie kopii danych zapisanych w powszechnie obowiązującym formacie.
 • Prawo do poprawy danych (aktualizacji danych). Każda osoba ma prawo do sprostowania i aktualizowania danych osobowych. Informujemy, że poprawienie danych nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych przetwarzanych przez Administratora w określonym celu.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych.
 • Prawo do przeniesienia danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu trzeciego wyłącznie w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do umowy, której wnioskujący jest stroną lub gdy wyraził na to zgodę, wówczas wskazane dane zapisane w powszechnie obowiązującym formacie zostaną przekazane innemu, wskazanemu administratorowi.

Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować osobiście składając pisemny wniosek
w sekretariacie Szkoły.

W sytuacji, gdy uznaliście Państwo, że naruszyliśmy powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych to każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi na działania Administratora Danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.