Konkurs plastyczny

organizowany w ramach obchodów

„Mazowieckiego Tygodnia

Bezpieczeństwa”.

„Znaki drogowe”

Regulamin Konkursu Plastycznego

 „Znaki drogowe” :

 1. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole „Krasnoludek” w Brańszczyku.
 1. Tematem konkursu jest bezpieczeństwo pieszych na drodze, a w szczególności  małych dzieci.
 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do  Samorządowego Przedszkola „Krasnoludek”  w Brańszczyku wraz z  Rodzicami / Opiekunami.
 1. Cele konkursu:
  a. propagowanie zasad bezpieczeństwa na drodze, a w szczególności
  bezpiecznego przechodzenia przez ulicę,
  b. rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, pobudzenie wyobraźni,
  umiejętność współpracy.
 1. Informacje dotyczące prac konkursowych „Znaki drogowe”:
  a. technika wykonania prac – dowolna
  (np. pastele, akwarela, olej, kredka, ołówek, techniki łączone itp.),
  b. format pracy: przestrzenna- stojąca o wymiarach od 120 cm. do 150 cm.
 1. Każda praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora, nazwą grupy.
 1. Kryteria oceny prac:
  a. zgodność pracy z tematem konkursu,
  b. pomysłowość i oryginalność pracy,
  c. estetyka wykonania i wkład pracy.
 2. Prace należy składać do dnia 12 maja 2023 r. u wychowawców grup.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci  i ich Rodziców.
 1. Wszystkie prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu oraz

zostaną wystawione podczas obchodów „Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa”.

 1. Wyboru najlepszych prac dokona komisja powołana przez organizatora.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.05.2023r. Wyniki zostaną
  ogłoszone w dniu 18.05.2023r podczas obchodów „Mazowieckiego
  Tygodnia Bezpieczeństwa” w Gminie Brańszczyk. Zwycięzcy zostaną
  zaproszeni na tę uroczystość podczas której otrzymają nagrody.

 

      Organizatorzy konkursu:

D. Kania

I. Bielecka

I. Stankiewicz

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, osób zgłaszających uczestników, rodziców i opiekunów prawnych uczestników jest Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,
  z którym można kontaktować się pisząc na adres: zadrozinski@inspektorzyodo.pl;
 2. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • Rejestracji i uczestnictwa w konkursie,
 • Wyłonienia laureatów i przyznania nagród,
 • Opublikowania wyników podczas wydarzeń publicznych, na stronie internetowej organizatora,
 • Promocji i dokumentacji konkursu.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Udzielona zgoda może być w dowolnym momencie wycofania w okresie trwania konkursu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane:
 • podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora;
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne
  lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,
  które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania udzielonej zgody.
 2. Podane dane nie będą przekazane do państw trzecich.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo
  do wycofania zgody w dowolnym momencie w zakresie danych przetwarzanych na tej podstawie.
 4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.