Wstęp

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku z powyższym, oraz w trosce o zapewnienie przejrzystości informacji, a także ochronę Państwa danych osobowych, Zespół Placówek Oświatowych  w Brańszczyku, informuje że:

 • w związku z prowadzoną działalnością, w celach określonych poniżej, przetwarzamy dane osobowe:

 • naszych byłych i obecnych uczniów, podopiecznych, ich rodziców czy opiekunów prawnych,

 • przyszłych lub potencjalnych uczniów, wychowanków, ich rodziców czy opiekunów prawnych, którzy w toku rekrutacji przedłożyli nam swoje dane osobowe,

 • naszych pracowników, współpracowników, wykonawców lub partnerów i ich pracowników;

 • zawsze informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania określając cel i podstawę prawną ich przetwarzania;

 • dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych osobowych był adekwatny w stosunku do celu ich przetwarzania, a dane osobowe były przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne;

 • zapewniamy bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych w stopniu adekwatnym do ryzyka i potencjalnego wpływu naruszenia danych na osobę;

 • zapewniamy realizację praw osoby fizycznej, której dane przetwarzamy, przysługujących na mocy przepisów RODO. Jakie prawa przysługują na mocy przepisów RODO oraz jak wnieść żądanie o realizację prawa, przeczytasz na naszej stronie internetowej;

 • w sytuacji gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, co skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami dla osoby dotkniętej naruszeniem, o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy w formie listownej na podany adres zamieszkania.

Co to jest obowiązek informacyjny ?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „Rozporządzeniem” lub „RODO”.

Oznacza to, że w każdej sytuacji, gdy zbieramy od Państwa dane osobowe, musimy przekazać Wam szereg informacji, a między innymi:

 • kto jest Administratorem tych danych – innymi słowy: kto decyduje o tym po co i w jaki sposób dane będzie przetwarzać;

 • kto jest Inspektorem Ochrony Danych – wyznaczoną przez nas osobą, z którą możecie kontaktować się w każdej sytuacji dotyczącej przetwarzania przez Administratora Waszych danych;

 • jaki jest cel zbierania Waszych danych;

 • podstawa prawna;

 • czas przetwarzania – innymi słowy: jeśli mamy możliwość określenia, informujemy Państwa jak długo będziemy Wasze dane przechowywać;

 • komu możemy Wasze dane przekazywać;

 • czy mamy zamiar przekazywać je do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

 • czy przetwarzamy dane w sposób zautomatyzowany;

 • oraz co zrobić, gdy stwierdzicie Państwo, że mogło dojść do naruszeń.

Na naszej stronie internetowej możecie Państwo dowiedzieć się szczegółów dotyczących przetwarzania Waszych danych, gdy jesteście ( byliście / zamierzacie być):

Oraz znaleźć informacje: